JADUAL PERTAMA

(Seksyen2(l))

Pekerja
Pekerja Peruntukan Akta yang tidak terpakai

1. Mana-mana orang, tidak kira pekerjaannya, yang telah memasuki kontrak perkhidmatan de- ngan seorang majikan di mana upah orang ter- sebut tidak melebihi dua ribu ringgit sebulan.

2. Mana-mana orang yang, tidak kirajumlah upah yang ia perolehi dalam sebulan, telah memasuki kontrak perkhidmatan dengan seorang majikan yang mana:—

(1) ia terlibat dalam pekerjaan kasar termasuk kerja sedemikian sebagai seorang tukang atau perantis:

Dengan syarat bahawa sekiranya seseorang diambil bekerja oleh seseorang majikan sebahagiannya dalam pekerjaan kasar dan sebahagiannya lagi dalam bidang-tugas lain, maka orang tersebut tidak boleh dianggap sebagai melaksanakan pekerjaan kasar kecuali jika masa bila ia dikehendaki melakukan pekerjaan kasar dalam mana-mana satu tempoh upah yang melebihi satu setengah dari jumlah masa yang ia dikehendaki untuk bekerja dalam tempoh upah tersebut;

(2) ia terlibat dalam operasi atau pengendalian mana-mana kenderaan berjentera yang dijalankan untuk pengangkutan penum- pang-penumpang atau barangan atau untuk upah atau untuk tujuan-tujuan per- dagangan;

(3) ia menyelia atau menjaga pekerja-pekerja lain yang terlibat dalam pekerjaan kasar yang diambil bekerja oleh majikan yang sama dalam dan sepanjang pelaksanaan kerja mereka; Pekerja

 

 

 

(4) ia terlibat dalam apa-apa keupayaan dalam mana-mana kapal yang berdaftar di Malay- siadan yang:

(a) bukan seorang pegawai yang disahkan di bawah Akta Perkapalan Saudagar United Kingdom sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa;

(b) bukan pemegang suatu sijil tempatan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Bahagian VII dari Ordinan Perkapalan Saudagar, 1952; atau

(c) tidak membuat suatu perjanjian di bawah Bahagian III dari Ordinan Perkapalan Saudagar, 1952; atau

 

Bahagian XII
(5) ia teriibat sebagai kakitangan domestik.

Seksyen-seksyen 12,
14, 16, 22, 61 dan
64, dan Bahagian-
bahagian IX, XII dan
XIlA.

3. Bagi tujuan Jadual ini "upah" ertinya upah sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 2, tetapi tidak meliputi mana-mana bayaran secara komisen, elaun nafkah dan bayaran lebih masa.  
B. Malaysia